çiftçipark çiftçipark pazar
Aydınlatma Metni


Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Limited Şirketi Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Ltd. Şti. olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Nevin Arıcan Plaza 2/21 Beşiktaş/ İstanbul” adresinde mukim Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Ltd. Şti (“Efendi Girişim” veya “Çiftçipark”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

Efendi Girişim’e ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı, www.ciftcipark.com.tr, www.ciftcipark.com, www.ciftcipark.net, www.efendigirisim.com, www.efendigirisim.com.tr, www.efendiventure.com üyeliği, Çiftçipark mobil uygulaması ve üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, favoriler, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak işlenebilecektir.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklı yükümlülüklerimizin gereği olarak verileriniz işlenmektedir. 

Çiftçipark’a ait sadakat programı olan Çiftçipark Kart üyeliğiniz bulunmakta ise bu üyeliğinizle ilgili kişisel verileriniz yukarıda belirtilen internet sitelerimiz ve mobil uygulamamızdaki üyelikleriniz ile, Çiftçipark sadakat programındaki avantajları kullanabilmeniz için eşleştirilebilmektedir. Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasına onay vermeniz ve iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz adına kişisel verilerinizin işleneceği işbu aydınlatma metni ile tarafınıza bildirilmektedir. 

İnternet sitelerimiz ve mobil uygulama kullanımınızda üyeliğiniz veya üye olmadan alışveriş yapmanıza bağlı olarak kişisel verileriniz Kişisel Verilerin korunması Kanunu uyarınca işlenmekte olup üyeliğiniz nedeniyle işlenen kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.  Kişisel verileriniz kanunilik, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, belirli, açık, meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçlarla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. 


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Kanun ilkelerine uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanan kişisel verileriniz, Çiftçipark/Efendi Girişim tarafından işlenebilecektir:

  • Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

Çiftçipark tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,

Kişiye özel alışveriş ve kampanya hizmeti sunmak ve sunulan hizmetlerle ilgili promosyonlar, reklamlar pazarlama çalışmaları yapmak. Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. mecralarda Çiftçipark, tedarikçi, reklam verenler ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini yapmak, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun teklifleri oluşturmak ve size iletmek,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait (ad-soyad, telefon numarası, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

Siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek

Sipariş ve ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,

Talep ve şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

Mesafeli satış sözleşmesi ve iş ortaklığı ilan sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, ödeme ve fatura bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

Efendi Girişim ve Efendi Girişim ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması, bilgi güvenliği süreçleri ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere işlenmektedir.

-Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Efendi Girişim’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi Efendi Girişim’in ticari stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

Müşteri ve tedarikçilerimize destek süreci sağlamak,

Müşteri memnuniyet adına geliştirme süreçlerini yürütmek,

-6998 Sayılı Kanun hükmünce kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ayrıca işlenmektedir;

İşlem Güvenliği Bilgileriniz; IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,

Hukuki İşlem Bilgileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

İşitsel Kayıt Bilgileriniz; çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

Web sitesi/mobil Uygulama Bilgileriniz; Alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

Kişisel verilerinizin Efendi Girişim tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.


Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Efendi Girişim, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, pazaryeri operasyonun yürütülmesi, sipariş verdiğiniz ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi, deneyiminizin ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere belirli amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde işlenmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Efendi Girişim tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki (ilgili sunucuların yurtdışında olması nedeniyle) iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliğimiz kapsamında bağış yapılan dernek/vakıf/kurum/kuruluşlara, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, satın alınan ürünün satıcısı, danışmanlarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, bankalara, mali müşavirlerimize, mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarına, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarına, finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle, müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağına; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarına, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi dairelerine, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ve pazaryeri entegrasyonu ile ödeme amacıyla ilgili bankalara ve ödeme sistemi kuruluşlarına, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımıza, sosyal paylaşım sitelerine (Efendi Girişim iştiraklerine, Efendi Girişim Hissedarlarına, hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:

Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, mağazalarımız, saha ekiplerimiz, sadakat programımız, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK'nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.


Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Efendi Girişim’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak Nevin Arıcan Plaza 2/21 Beşiktaş/ İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla ve info@efendigirisim.com mail adresine ulaştırma hakkınız bulunmaktadır. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular Efendi Girişim tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Efendi Girişim tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.


Efendi Girişim Gıda ve Ticaret Ltd. Şti. 

Giriş Yap

Üye değil misin? Kayıt Ol

Kayıt Ol

Kişisel verilerinize dair Aydınlatma Metni için tıklayınız. Üye olmakla, Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmektesiniz.
Üye misin? Giriş Yap